Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 14 februari 2023.

Artikel 1 – Begrippen

 1. Fotopaaltje, hierna: ‘Fotopaaltje’, is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt producten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen photobooths, te verhuren aan particulieren en bedrijven in Nederland.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Fotopaaltje tevens begrepen alle bij deze onderneming in dienst zijnde werknemers en freelancers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Fotopaaltje opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4.
 4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Fotopaaltje en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Fotopaaltje ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ begrepen: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Fotopaaltje zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Klant verbindt werkzaamheden voor Klant te verrichten en waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.fotopaaltje.nl 


Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Fotopaaltje en Klant of derden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Fotopaaltje in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Fotopaaltje niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fotopaaltje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Fotopaaltje zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte expliciet anders is vermeld. 
 2. Fotopaaltje kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer:
  – Klant het reserveringsproces op de Website afrondt;
  – Klant schriftelijk met Fotopaaltje een reservering overeenkomt;
  – Klant mondeling met Fotopaaltje een reservering overeenkomt, welke reservering op een later tijdstip schriftelijk wordt vastgelegd. 
 4. Fotopaaltje bevestigd zonder uitstel langs elektronische weg de ontvangst van de reservering van Klant. Zolang de ontvangst van de reservering niet door Fotopaaltje is bevestigd, kan Klant de Overeenkomst ontbinden. 


Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Fotopaaltje zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien Fotopaaltje dit nuttig of noodzakelijk acht, is Fotopaaltje steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Klant wordt gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Fotopaaltje nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fotopaaltje te verstrekken.
 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de aan Fotopaaltje ter beschikking gestelde gegevens en/of bescheiden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


Artikel 5 – Ophaling of levering

 1. Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen manier. Hierbij heeft de Klant de mogelijkheid om de photobooth zelf op te komen halen of Fotopaaltje de photobooth te laten bezorgen en installeren.


Artikel 5.1 
 Ophaling

 1. Bij het ophalen van de photobooth dient de Klant de photobooth zelf af te halen bij één van de afhaaladressen van Fotopaaltje. 
 2. Bij het ophalen van de photobooth dient de Klant verplicht een geldig Nederlandse identiteitskaart te laten zien. Hiervan kan een kopie of een foto van gemaakt worden.
 3. Bij het ophalen van de photobooth betaalt de Klant naast de afgesproken huurprijs een borg van €100,00. Bij het retourneren van de gehuurde materialen zal Fotopaaltje de borg van €100,00 terugbetalen aan de Klant, mits het gehuurde materiaal op de afgesproken locatie, datum en tijdstip, in goede staat wordt teruggebracht en aan alle andere afspraken zijn voldaan. 
 4. Bij het ophalen en terugbrengen van de photobooth dient de Klant minimaal een kwartier voor aankomst op de afgesproken locatie contact op te nemen met Fotopaaltje.
 5. De Klant dient direct contact op te nemen met Fotopaaltje indien het gehuurde materiaal niet geretourneerd kan worden op de afgesproken locatie, datum en tijd.
 6. Indien de Klant het gehuurde materiaal niet op de afgesproken locatie, datum en tijdstip terug wordt gebracht, is Fotopaaltje genoodzaakt tweemaal de afgesproken verhuurprijs van de extra periode in rekening te brengen bij de Klant. 
 7. Bij het ophalen van de photobooth gaat de Klant akkoord met de volgende punten:
  – De photobooth verplaatsen wordt ten allen tijde door twee personen gedaan.
  – De photobooth opzetten en installeren wordt ten allen tijde door twee personen gedaan.
  – Zorg dat de photobooth ten allen tijde op een vlakke ondergrond staat en niet kan omvallen.
  – Zorg bij het opzetten of verplaatsen van de photobooth dat alle kabels te allen tijde veilig weggewerkt worden.
  – Het statief van de photobooth staat tijdens het opzetten of verplaatsen zodanig uitgeklapt dat de photobooth ten allen tijde stabiel staat en niet kan omvallen.
  – Zorg dat de photobooth ten allen tijde op een locatie staat beschut tegen de zon, wind en regen.


Artikel 5.2 
 Levering

 1. Tegen extra betaling kan de Klant ook kiezen voor de mogelijkheid om de photobooth te laten afleveren en installeren op de gewenste locatie. 
 2. Bij levering van de photobooth dient de Klant minstens zeven dagen vóór de afgesproken leveringsdatum, het gewenste tijdstip van levering mee te delen aan Fotopaaltje. De Klant verschaft hierbij ook alle informatie die nodig is voor de levering (exacte adres, contactpersoon, toegankelijkheids- en installatie mogelijkheden). 
 3. Bij levering van de photobooth zal de Klant een elektrische voeding van 220 volt en 16A moeten verzorgen binnen een bereik van 3 meter vanaf de locatie waar de photobooth geplaatst zal worden. Gelet op de gekozen opties van de Klant kan een wifi-verbinding noodzakelijk zijn voor een goede werking van de photobooth.
 4. Bij levering van de photobooth op een verdieping dient de Klant ervoor te zorgen dat Fotopaaltje gebruik kan maken van een lift als deze aanwezig is, mocht er geen lift aanwezig zijn en moet de photobooth via de trap naar een verdieping, dan dient de Klant ervoor te zorgen dat er minimaal één persoon aanwezig is die samen met de bezorger van Fotopaaltje de photobooth via de trap naar boven kan tillen.
 5. Het is door Fotopaaltje toegestaan op elk gewenst moment voor de aangegeven aanvangstijd van de gasten (aangegeven tijdens het plaatsen van de reservering) de photobooth te leveren. 
 6. Indien Fotopaaltje niet gratis kan parkeren op de aangewezen locatie (afstand tot 50 meter van locatie), worden de gemaakte parkeerkosten doorberekend aan de Klant.
 7. Indien bij levering van de photobooth op locatie niet mogelijk is door afwezigheid van de Klant en/of onvolledige/onjuiste verstrekte informatie, worden extra kosten in rekening gebracht. Extra kosten worden bepaald naar redelijkheid van de situatie.


Artikel 6 – Huurperiode 

 1. De minimale huurtijd van een photobooth is één uur. 
 2. Indien de Klant ervoor kiest om de photobooth zelf te komen ophalen, wordt onder de huurtijd verstaan het moment dat de photobooth wordt opgehaald bij één afhaaladres tot het moment dat de photobooth wordt teruggebracht bij het afhaaladres.
 3. Indien de Klant ervoor kiest om de photobooth door Fotopaaltje te laten bezorgen en installeren op de gewenste locatie, wordt onder de huurtijd verstaan het moment dat de photobooth is afgeleverd op locatie tot het moment dat de photobooth wordt opgehaald van de locatie.


Artikel 7 –  Gebruik

 1. De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde enkel te gebruiken in overeenstemming met het gebruiksdoel.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om het gehuurde te verplaatsen, demonteren of verstellen, met inbegrip van welke handeling dan ook die de eigenschappen veranderen van hetgeen dat Fotopaaltje heeft geleverd. Uitzondering hierop zijn handelingen die noodzakelijk zijn voor de installatie, opstarten, afsluiten en het demonteren van de photobooth. Ook is het de Klant toegestaan om handelingen te verrichten voor het oplossen van problemen op instructie van Fotopaaltje.
 3. De Klant draagt zorg aan de naleving van bovenstaande bepalingen, tegenover eenieder die toegang heeft tot de photobooth, gedurende de periode dat de klant de photobooth in zijn bezit heeft.
 4. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming Fotopaaltje.
 5. Indien tijdens de verhuurperiode zich een technisch probleem voordoet dient de Klant onverwijld telefonisch contact op te nemen met Fotopaaltje per telefoon via: +31 6 83967455.  
 6. In geval van schade, vernieling of diefstal is opgetreden aan het gehuurde materiaal, verbindt de Klant zich ertoe om Fotopaaltje onmiddellijk op de hoogte te brengen per telefoon via: +31 6 83967455.


Artikel 8 –  Telefonische ondersteuning tijdens huurperiode 

 1. Indien er gedurende de huurtijd problemen met de photobooth ontstaan, biedt Fotopaaltje telefonische ondersteuning, welke te bereiken is op: +31 6 83967455. 
 2. Fotopaaltje zal ten allen tijde eerst proberen alle problemen telefonisch op te lossen, de Klant dient hieraan volledig mee te werken.
 3. Als Klant niet meewerkt om telefonisch het probleem op te lossen die ontstaat tijdens het verhuur van de photobooth, dan ligt het oplossen buiten de macht van Fotopaaltje. Hiermee vervalt het recht van Klant op compensatie en/of restitutie in welke hoedanigheid dan ook.
 4. Als het probleem telefonisch niet opgelost kan worden, zal Fotopaaltje naar het beste van haar vermogen het probleem verder proberen op te lossen.
 5. De telefonische ondersteuning is beschikbaar op de volgende tijden:
  – Maandag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Dinsdag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Woensdag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Donderdag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Vrijdag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Zaterdag: 09:00 tot 00:00 uur.
  – Zondag: 09:00 tot 00:00 uur. 


Artikel 9 –  Tarieven

 1. De door Fotopaaltje berekende tarieven zijn in euro’s en voor particulieren klanten inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor zakelijke klanten is dit op basis van een op maat gemaakte offerte.
 2. Fotopaaltje is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat Klant in dit geval gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Fotopaaltje behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen. 


Artikel 10 –  Betaling
 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling middels een wijze zoals aangegeven op de Website. De Klant kan kiezen om te betalen middels iDeal of facturatie. 
 2. Indien Fotopaaltje dat wenselijk acht, is Fotopaaltje gerechtigd van de Klant een aanbetaling te verlangen. 
 3. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Fotopaaltje binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan. 
 4. Indien Klant middels factuur betaalt, en de aanvangsdatum van reservering van de photobooth valt binnen de betalingstermijn van 14 dagen, dient Klant de factuur uiterlijk 3 (drie) dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum te betalen. 
 5. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting is voldaan, zal de Klant automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Fotopaaltje gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Klant tot schadevergoeding zal zijn gehouden. 
 6. In geval van betalingsverzuim heeft Fotopaaltje recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door Klant verschuldigde. 
 7. Indien Fotopaaltje besluit een vordering op Klant wegens één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Klant aan Fotopaaltje verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Fotopaaltje bepalend zijn, tenzij door Klant schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.


Artikel 11 –  Annuleringsvoorwaarden

 1. De annulering door Klant dient schriftelijk aan Fotopaaltje kenbaar gemaakt te worden, dit kan per e-mail of via WhatsApp.
 2. De Overeenkomst kan zonder opgave van reden binnen 14 dagen na het ontstaan van de Overeenkomst geannuleerd worden. Klant heeft in dat geval recht op een restitutie van 100% van de totale opdrachtsom.
 3. Annulering 14 dagen na het ontstaan van de Overeenkomst, maar 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Klant recht op een restitutie van 50% van de totale opdrachtsom.
 4. Annulering binnen 60 tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Klant recht op een restitutie van 25% van de totale opdrachtsom.
 5. Annulering binnen 30 dagen tot 1 dag voor de aanvangsdatum van de reservering, geeft Klant recht op een restitutie van 10% van de totale opdrachtsom.
 6. Op de aanvangsdatum van de reservering vervalt het recht op annulering en op restitutie van de volledige opdrachtsom of een deel hiervan. Indien Klant de photobooth niet ophaalt of niet gebruikt, vervalt eveneens het recht op annulering en op restitutie van het volledige bedrag of een deel hiervan.
 7. Indien Klant de reservering van de photobooth annuleert, de photobooth niet ophaalt of niet gebruikt met een geldige reden, wordt in overleg met Fotopaaltje gekeken of een restitutie overeengekomen kan worden. Fotopaaltje is hiertoe niet verplicht.


Artikel 12 –  Klachtenafhandeling en compensatieregeling

 1. Indien tijdens de huurtijd een gebrek, een technisch mankement of storing is ontstaan aan de photobooth waar Klant geen schuld aan heeft, kan Fotopaaltje hier een compensatieregeling voor treffen.
 2. De volgende technische mankementen of storingen kunnen in geen geval aan Fotopaaltje worden toegerekend:
  – Te vaak achter elkaar drukken op het touchscreen scherm waardoor de photobooth vastloopt.
  – Het touchscreen scherm bedienen met natte of vette vingers. Het scherm dient droog en vetvrij te zijn.
  – Bij te hoge vochtigheid, condens, regen of temperatuurwisselingen.
  – In gevallen dat het papier en inkt te vochtig is, waardoor er een papierstoring ontstaat.
  – In gevallen dat er een print blokkade optreed, doordat de printer door een object of ledemaat wordt verhinderd.
 3. Om recht te krijgen op de compensatieregeling moet door Klant aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  – Over het gebrek, mankement of storing moet in de huurtijd en binnen de beschikbare tijden van de telefonische hulplijn contact opgenomen worden met de telefonische hulplijn, zoals genoemd in artikel 6.
  – De Klant moet minimaal drie belpogingen hebben gedaan.
  – Indien Klant geen telefonisch contact kan krijgen met de hulplijn, dient Klant een voicemail in te spreken of een WhatsApp bericht te sturen en het gebrek, mankement of storing te beschrijven.
 4. Wanneer Fotopaaltje geen telefonisch contact kan krijgen met Klant, nadat Fotopaaltje drie belpogingen heeft gedaan, in reactie op de belpoging(en) van Klant en Fotopaaltje een voicemail ingesproken heeft, vervalt het recht van Klant om een compensatieregeling te ontvangen.
 5. Wanneer Klant aan voornoemde voorwaarden heeft voldaan, heeft Klant recht op een compensatieregeling. Deze wordt samen met Fotopaaltje opgesteld. De compensatie kan nooit meer zijn dan 75% van de totale huursom. 


Artikel 13 –  Schade, defecten, vernieling, gebreken of vervuiling aan de photobooth

 1. Bij in ontvangstname van de photobooth gaat Klant akkoord met het volledig functioneren van de photobooth, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Schade, defecten, vernieling of gebreken aan het gehuurde materiaal die zijn ontstaan tijdens de huurperiode door opzet of schuld door Klant, worden vergoed door Klant. Klant draagt tevens het risico voor het gebruik van de photobooth tijdens de huurperiode door derden. Indien een derde door opzet of schuld tijdens de huurperiode schade, defecten, vernieling of gebreken aan de photobooth aanricht, zal Klant deze aan Fotopaaltje vergoeden.
 3. In het geval van vervuiling van de photobooth, waardoor een reiniging van de photobooth vereist is, zal Klant een schadevergoeding aan Fotopaaltje betalen van 75 euro exclusief BTW en de daarbijbehorende schoonmaakkosten. Indien de photobooth niet gereinigd kan worden vanwege permanente vervuiling, dan wordt de vervangingswaarde van het te vervangen onderdeel als kosten bij Klant in rekening gebracht.  
 4. De volgende opsomming geeft een prijsindicatie voor de vervangingswaarde van een aantal onderdelen. Dit is slechts een prijsindicatie: de uiteindelijke prijs kan afwijken van de gegeven bedragen in verband met administratiekosten, installatiekosten, reiskosten of andere gemaakte kosten.

Photobooth apparaat Bijgeleverde accessoires
Photobooth box €1500,- Transportbak €50,-
DNP DS620 Printer €1500,- Fotopapier en inkt (set) €150,-
DSLR Camera met lens €1000,- Stroomkabels (2 stuks) €20,- per stuk
LED ring light €200,-  Sleutel €10,-
Touchscreen monitor €500,-  Toetsenbord €20,-
Computer €800,-  Plateauwagen €75,-
Photobooth standaard €100,- Beschermhoes €200,- 
Opvangbak €150,- Verlengsnoer €50,-
Overige componenten en bekabeling in overleg  


Artikel 14 –  Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Fotopaaltje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Fotopaaltje.
 2. Fotopaaltje zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en/of schade aan personen en/of materialen van de Klant en/of derden, toegebracht door de gehuurde materialen.
 3. Fotopaaltje is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Klant en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fotopaaltje kenbaar behoorde te zijn.
 4. Klant vrijwaart Fotopaaltje voor eventuele aanspraken van derden.
 5. Indien Fotopaaltje aansprakelijk wordt gehouden, zal Fotopaaltje uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Fotopaaltje met betrekking tot de Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Diensten, althans tot dat gedeelte van de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 6. Fotopaaltje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie. 
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotopaaltje. 


Artikel 15 –  Overmacht
 

 1. Indien de tekortkoming in artikel 14 het gevolg is van overmacht, zal Fotopaaltje niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fotopaaltje, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Fotopaaltje zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fotopaaltje of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Fotopaaltje overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Fotopaaltje heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 


Artikel 16 –  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Fotopaaltje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fotopaaltje goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. In geval van liquidatie, van (of aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Fotopaaltje vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen danwel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fotopaaltje op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Fotopaaltje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 


Artikel 17 –  Identiteit Fotopaaltje

 1. Fotopaaltje is in de KvK geregistreerd onder het nummer 80144934. Fotopaaltje draagt BTW-identificatienummer NL861567006B01. Fotopaaltje is (statutair) gevestigd aan de Geldersekade 94H, (1012BM) te Amsterdam.
 2. Fotopaaltje is te bereiken middels de website www.fotopaaltje.nl en telefonisch op +31 6 83967455.


Artikel 18 –  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fotopaaltje en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Fotopaaltje en de Klant mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.


Artikel 19 –  De vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.fotopaaltje.nl en zullen door Fotopaaltje op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Fotopaaltje reserveren

Kies een datum en een tijd, vul je contactgegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om je boeking te bevestigen.

Voer uw aflever adres in als u gekozen heeft voor het pakket "Bezorgen" of voer uw woonadres in als u gekozen heeft voor het pakket "Ophalen".